Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sporządzony został na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu.
 2. Ninniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przeez serwis KRAP24.pl
  2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.
   2. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego.
  5. Zakres ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sserwis KRAP24.pl.
  6. Zasady korzystania z bazy danych serwisu KRAP24.pl.
 3. Operatorem Serwisu KRAP24.pl jest Grupa Etendard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000397062, posługującym się numerem NIP: 9512348509, kapitał zakładowy 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych w całości wpłacony), reprezentowaną przez Rafała Zaorskiego – Prezesa Zarządu.
 4. Operator Serwisu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim zawartych. 
 5. Operator Serwisu jest także Usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. Baza adresów podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez ustawę z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), ustawę z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz przez międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Operator Serwisu KRAP24.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu.
 2. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki Regulaminu oraz dokonała rejestracji. 
 3. Serwis -zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Grupę Etendard i/lub jej spółki, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.krap24.pl, www.ratinadresu.pl lub innym wskazanym przez Grupę Etendard oraz Krajowy Rating Adresów. 
 4. Baza danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane o nieodebraniu przesyłek dotyczących polskich adresów pocztowych pod nazwą "Krajowy Rating Adresów", do którego prawa wyłączne przysługują Grupie Etendard. 
 5. Regulamin – Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego KRAP24.pl. 
 6. Adres pocztowy - zapis stosowany na przesyłkach pocztowych umożliwiający ich dostarczenie adresatom. 
 7. Konto Użytkownika – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkowników po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie usług, personalizację i wybór parametrów generowanego raportu, dodawanie własnych rekordów itp. 
 8. Cennik – udostępniany Klientowi w Serwisie spis usług oferowanych w serwisie KRAP24.pl wraz z wysokością opłat  oraz możliwymi formami płatności. 
 9. Usługi – dostępne w ramach Serwisu, odpłatne lub nieodpłatne usługi, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin; Usługi płatne są tylko w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie wskazane w cenniku na stronie głównej KRAP24.pl lub na podstawie odrębnych umów z Użytkownikami Serwisu.
 10. Zdarzenia (rekordy) –  zawierają powody niedostarczenia lub nieodebrania przesyłki, rejestrowane w systemie KRAP24.pl, np. „adresat wyjechał”, „odmówił przyjęcia” itd. 
 11. Rating adresu –  ocena adresu pocztowego na podstawie zwrotów przesyłek dokonanych z tego adresu oraz daty ich wystąpienia.
 12. Interfejs API – interfejs przeznaczony dla programistów, umożliwia zintegrowanie dowolnej aplikacji lub systemu Usługobiorcy z Serwisem KRAP24.pl z wykorzystaniem technologii SOAP/WSDL (webservices). Integracja pozwala na automatyczne generowanie raportów na temat adresów, z których dokonywano zwrotów/niedostarczeń przesyłek bezpośrednio z wykorzystywanej przez klienta aplikacji, bez konieczności ręcznego sprawdzania poszczególnych adresów poprzez Konto Użytkownika. Połączenia pomiędzy aplikacją Usługobiorcy a platformą KRAP24.pl odbywają się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia z wykorzystaniem protokołu SSL. Dostęp do API możliwy jest dla wszystkich Użytkowników, którzy wyrażą chęć jego wykorzystania. Przekazanie danych poprzez interfejs API polega na zdalnym wywołaniu odpowiednich metod. Opis poszczególnych metod i sposobów integracji udostępniany jest Usługobiorcy w dokumentacji API dostępnej w Serwisie KRAP24.pl. 
 13. Narzędzie demo – dostępne pod adresem http://krap24.pl/sprawdz-adres, umożliwia sprawdzenie do 3 adresów dziennie za darmo. 
 14. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, dzięki którym Klient może korzystać ze stron internetowych Serwisu.

Zasady korzystania z Bazy Adresów

 1. Dla korzystania z Bazy konieczne jest posiadanie stanowiska komputerowego umożliwiającego korzystanie z Internetu, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową.
 2. Osoba odwiedzająca stronę ma możliwość sprawdzenia do 3 adresów pocztowych dziennie.
 3. Aktualną cenę dostępu do bazy określa cennik podany do wiadomości Użytkowników na stronie www.krap24.pl.
 4. Serwis KRAP24.pl ma prawo do zablokowania dostępu do Bazy Użytkownikowi, który:
  1. Wykorzystuje Bazę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.
  2. Narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
  3. Wszelkie dane zamieszczone w Bazie, jak i tekst, można kopiować i przeechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek własny (w celach niekomercyjnych). Nie zezwala się na wprowadzanie zmian w Bazie.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. Sprawdzenie ocen adresów pocztowych.
 2. Usługa "Sprawdzenie ocen adresów pocztowych" polega na tym, że:
  1. Użytkownik wybiera parametry sprawdzenia adresu pocztowego. W szczególności Uzytkownik może wybrać:
   1. Sprawdzenie do 3 adresów dziennie bezpłatnie poprzez narzędzie demo.
   2. Bezpłatne sprawdzenie wielu adresów poprzez wysłanie plików z adresami poprzez wiadomość mailową na adres: info@krap24.pl.
   3. Bezpłatne korzystanie z interfejsu API.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie ninniejszego Regulaminu, Uzytkownik powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.
  2. Włączoną obsługę Java Script.
  3. Włączoną obsługę plików Cookies.
  4. Aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w serwisie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu KRAP24.pl, także przed dokonaniem rejestracji, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
 4. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Każdy podmiot, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail, który jest traktowany jako login, hasło, nazwę firmy, imię i nazwisko, numer telefonu i adres url firmy
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Chwilę zakończenia rejestracji uznaje się za moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Korzystanie z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pozostaje zablokowane do czasu zweryfikowania poprawności danych wprowadzonych przy rejestracji. W razie negatywnej weryfikacji uznaje się umowę za niezawartą, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy.
  2. Przystępuję do korzystania z usług serwisu KRAP24.pl dobrowolnie.
  3. Spełniam przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem serwisu.
  4. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich.
  5. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 8. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
 9. Usługodawca oraz Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę. Pomimo wypowiedzenia ze strony Usługobiorcy Usługodawca wykonuje usługi, za które została pobrana opłata, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
 10. Usługodawca może ponadto wypowiedzieć umowę, jeżeli dany Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie w szczególności nie korzystał z usług, o których mowa w dziale „Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną” lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika.
 12. Po rozwiązaniu umowy strony dokonają rozliczeń wzajemnych zobowiązań.
 13. Użytkownikowi może zostać przydzielony indywidualny rabat. W przypadku niewykorzystania rabatu przed wypowiedzeniem umowy z winy Użytkownika, środki te nie podlegają zwrotowi.

Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownikowi może zostać przydzielony indywidualny rabat. W przypadku niewykorzystania rabatu przed wypowiedzeniem umowy z winy Użytkownika, środki te nie podlegają zwrotowi. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. 
 3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu z ważnych przyczyn, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności zmiany prawa, zmiany technologiczne lub organizacyjne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające świadczenie usług na dotychczasowym poziomie a także wprowadzanie nowych usług, funkcji lub właściwości. 
 5. Usługodawca ma prawo do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do danych przekazywanych do Serwisu przez Usługobiorcę w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca przed uniemożliwieniem dostępu do danych poinformuje Usługobiorcę o takim zamiarze. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Materiały przekazane przez Usługobiorcę zawierają treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego
  2. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
  3. Usługobiorca inicjuje procedurę weryfikacyjną, o której mowa w dziale "Zasady korzystania z Bazy Adresów" punkt 7 i 8, przed uzyskaniem zgody osoby trzeciej.
  4. W rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 7. Usługobiorca jest zobowiązany do nieprzesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych, treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, pornograficznym lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych danych dotyczących adresów.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 11. Usługobiorca jest zobowiązany do sporządzenia kopii bezpieczeństwa wszelkich danych przechowywanych w Serwisie i przechowywanie ich poza zasobami Serwisu.
 12. Usługodawca jest zobowiązany do zachowania poufności przekazywanych przez Użytkownika dokumentów i innych danych.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi winy. Częstotliwość oraz czas trwania przerw technicznych uzależnione są od potrzeb technicznych. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z winy umyślnej. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych czy niepełnych danych własnych.
 3. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Usługobiorcy, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca oświadcza, że udostępnione rekordy oraz informacje dotyczące adresów pocztowych i powiązanych z nimi zdarzeń dotyczących nieodebranych przesyłek, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn zm.).

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@krap24.pl z tytułem wiadomości "Reklamacja"
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Grupa Etendard, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
 2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie: loginu Użytkownika oraz opisanie problemu i propozycje rozwiązania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych Operatorom Pocztowym w celu nadania Przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisu Dotpay.pl w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminie korzystania z usług tego serwisu.
 3. Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 4. Baza danych osobowych Usługobiorców oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenie identyfikujące Usługobiorcę - login, imię i nazwisko, nr telefonu, nazwę firmy, adres url firmy.
  2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca - adres IP.
  3. Informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  4. Informację o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
 11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Usługodawca poinformuje każdego Użytkownika o zmianie treści Regulaminu poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Serwisu, która będzie zawierać spis zmian i będzie utrzymywać tą informację przez 14 dni kalendarzowych.
 3. Użytkownicy, którzy posiadają konto będą powiadomieni o zmianach w Regulaminie oraz o spisie wszystkich zmian poprzez pocztę elektroniczną, na wskazany e-mail podany podczas rejestracji.
 4. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie przekazana nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 5. W przypadku gdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie nie zgadza się z zapisami zmienionego Regulaminu, jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Usługodawcą w ciągu 14 dni od informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Regulami wchodzi wżycie z dniem 1.06.2014 r.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.